Aloe Bio-Cellulose Mask

Sit back, relax and let this next-generation mask take your skincare to the next level

Aloe bio-cellulose mask moisturizes deeper than traditional masks with dual phase benefits. Aloe and seagrass are fused into the bio-cellulose fibers. Then, the mask is enriched with a moisturizing serum for long-lasting hydration, no rinse required.

Pack of 5

สั่งซื้อตอนนี้
เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา